napite nmdom
www.kalex.cz
Loading


Obchodní podmínky

 
1. Základní ustanovení

Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami prodávajícího,
provozovatel František Knížek, A.Dvořáka 609, Lázně Bohdaneč, IČ:  46494111, DIČ CZ 470814007.
Tyto podmínky upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
Vztahy mezi odběratelem a dodavatelem se vždy řídí platnou legislativou České republiky.

2. Předmět prodeje

Tyto obchodní podmínky se vztahují na prodej zboží uvedené na webových stránkách.

3. Cena

Uvedená cena není závazná a dodavatel si vyhrazuje právo její změny v návaznosti na úpravu cen
výrobců a také pohyby kurzu CZK vůči cizím měnám.. V případě, že cena bude vyšší, než je uvedena
na objednávce, je prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího, který může novou cenu
přijmout nebo dodávku odmítnout. 
Uvedené ceny jsou v českých korunách bez DPH, které je 20%.
Pro významné zákazníky lze poskytnout individuální slevu. 

4. dodací podmínky

Dodavatel vystaví na žádost odběratele potvrzení objednávky, ve kterém bude uvedena přesná
specifikace zboží, objednané množství, prodejní cena a předpokládaný termín dodání. 
V případě, že objednávka odběratele bude jednoznačná a její písemné potvrzení nebude odběratelem
výslovně požadováno, je dodavatel oprávněn expedovat zboží i bez písemného potvrzení objednávky
odběrateli. 
Zboží lze zaslat na jakoukoliv adresu v ČR a po dohodě i v SR. Zboží je doručeno dle uvedené
dostupnosti u každého produktu. 
Cena přepravného závislá na druhu přepravy a povaze zboží, které je doručeno Českou poštou,
přepravní firmou či případně vlastním rozvozem. 
Cena přepravného se řídí dle tarifů pro zasílání balíků dle váhy a objemu zboží. 
Objednané zboží lze vyzvednout osobně v sídle firmy po předchozí dohodě.
Dodavatel neodpovídá za vhodnost vybraného zařízení k požadovaným účelům, nebyly-li tyto
vyspecifikované v poptávce odběratele.
Vyžaduje-li odběratel instalaci, a tato není součástí nabídky, je třeba uvést tuto skutečnost
na objednávku.
Odsouhlasené objednávky a kupní smlouvy lze rušit jen písemně vzájemnou dohodou obou stran.
Dodavatel je oprávněn účtovat odběrateli storno poplatek do výše 50% ceny předmětu k pokrytí
účelně vynaložených nákladů k zajištění předmětu zboží.
Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a dodavatel se zavazuje, že Vaše osobní
údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. 
Dodavatel má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat
zboží a zaplatit kupní cenu. 
Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na odběratele okamžikem jeho převzetí. 
Zboží se stává majetkem objednavatele až po uhrazení plné ceny dodavateli. 
Nedodržení splatnosti, uvedené na faktuře může dodavatel penalizovat částkou ve výši 0,05 % z
fakturované částky za každý den prodlení

5. Reklamace

Reklamace budou vyřízeny v souladu s platným právním řádem ČR. 

6. Záruční podmínky

Odběratel je povinen zkontrolovat při převzetí zboží jeho množství, úplnost, správnost a neporušenost
dodávky, a správnost dodávky potvrdit na dodacím listu. Není-li dodávka v pořádku, je odběratel
povinen toto uvést na dodacím či přepravním listu. Pokud to charakter a velikost dodávky nedovoluje
nebo při přepravě dopravní službou či poštou je možné reklamovat úplnost a správnost dodávky
nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne dodávky.
Reklamace musí být vždy uplatněna písemnou formou.
Záruka se nevztahuje na vady a poškození vzniklé nerespektováním návodu k použití, neprováděním
běžné uživatelské údržby, provedením změny na zboží bez autorizace dodavatele, nesprávnou přepravou
či skladováním.
Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení.
Záruční podmínky jsou pro dodavatele závazné pouze v případě, že odběratel není v prodlení s úhradou
zboží. 
Zjistí-li dodavatel, že reklamace je neoprávněná, budou náklady spojené se zjištěním rozsahu škody
a opravou odběrateli vyúčtovány v plné výši. 

7. Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek
ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu
objednaného zboží včetně případných nákladů na dopravu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně
dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.